هر سال در کشور ۱۵ میلیون پرونده وارد فرآیند دادرسی می‌شود

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8581681/%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF