هر جنایت بی مکافات رژیم خونخوار صهیونیستی، گامی به سوی مرگ است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8744725/%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA