هدف ما در نظارت بر عملکرد محاکم مچ گیری نیست

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8673258/%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%85%DA%86-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA