هدف دستگاه قضا مبارزه قاطع و جدی با مظاهر فساد است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8685366/%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA