نگاه پیشگیرانه باید در راس کار‌های شهرداری قرار گیرد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8578101/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF