نگاه دستگاه قضا در مقوله انتخابات، پیشگیری از ذهنیت‌سازی‌های کاذب در افکار عمومی است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8649718/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B0%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA