نمی‌توان با مصادره، حق و حقوق مالباختگان مجتمع مسکونی آفتاب ری را داد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8538142/%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%82-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF