نمایندگان مجلس باید در حل مشکلات اقتصادی یاریگر باشند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8613265/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF