نقض حقوق ۲ میلیارد مسلمان به اسم آزادی بیان، چیزی به جز سربریدن آزادی نیست

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8503768/%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA