نظر فنی کارشناسان دادگستری، بازوی تخصصی قاضی در صدور رای است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8570325/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA