نظر اژه‌ای درباره انتقال سازمان ثبت به دولت: ملتزم به قانون هستیم

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8656468/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85