نظرات کارشناسی پزشکی قانونی برای قضات اهمیت ویژه‌ای دارد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8531336/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF