نظارت‌ هوشمند بر دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تقویت شود

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8523280/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%88-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%AF