نظارت میدانی و الکترونیک بر عملکرد محاکم سراسر کشور

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8594224/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1