نرگس محمدی از ۸۸ در سودای صلح نوبل

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8565056/%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B8%DB%B8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84