نحوه پرداخت ارز مسافرتی در فرودگاه امام بررسی شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8689115/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF