نحوه تعامل با کودکانِ در موقعیت خیابان باید حمایتگرانه و سازنده باشد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8672085/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%90-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF