نباید به بهانه پرداخت خسارت تاخیر پرواز‌ها را عادی سازی کنیم

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8539160/%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85