نباید به آمارزدگی در دستگاه قضا گرفتار شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8544509/%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF