نام گذاری عجیب سال ۱۴۰۳ در دماوند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8697836/%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF