نامه غریب‌آبادی به وزارت خارجه برای تسریع روند بازگرداندن کودک ایرانی از دانمارک

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8744165/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9