میزان مجازات جزای نقدی هر یک از شرکای بزه کلاهبرداری مشخص شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8595778/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF