‌می‌توان کارخانجات را به نصب دستگاه تصفیه هوا ملزم کرد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8591055/%E2%80%8C%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%B2%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF