موضوع حکم صادره انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش ناظر به دستور موقت است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8519268/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA