موج‌سواری روی فیلم‌های قدیمی غیرواقعی/ زندانی به نام رجایی‌شهر وجود ندارد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8546155/%D9%85%D9%88%D8%AC%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF