موانع قضایی و حقوقی گسترش فضای سبز شهری را اطلاع دهید

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8683608/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF