مواضع ایران در حمایت از عراق در جنگ با تروریسم قابل تقدیر است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8669118/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA