مهمترین ویژگی رئیس جمهور شهید تحول گرایی و ولایتمداری بود

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8743221/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF