مهلت ۲ هفته‌ای دادستانی برای ترخیص بیش از ۴ هزار کشنده از گمرکات

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8558286/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%DB%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA