مهلت ۲۴ ساعته دادستانی به معاون وزیر جهادکشاورزی برای اثبات یک ادعا

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8657819/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7