مهلت یک ماهه دادستانی تهران به مالکان مبنی بر اعلام منشاء ارز پرداختی جهت واردات کشنده‌‎‌ها

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8517244/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%E2%80%8E%E2%80%8C%D9%87%D8%A7