ملاقات مجازی مسئولان قضایی با زندانیان + فیلم

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8591424/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85