مقدمات آزادی ۱۱۰ نفر از محکومان مالی فراهم شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8653631/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%B1%DB%B1%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%AF