مقابله با زمین خواری ۳۰۰۰ میلیارد تومانی در گیلان

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8699852/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B3%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86