مشکل بزرگترین خط تولید مکمل‌های غذایی و دارویی کشور رفع شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8673449/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DA%A9%D9%85%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B4%D8%AF