مشکلات حقوقی پرونده کثیرالشاکی موج‌های آبی حل شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8553283/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D8%B4%D8%AF