مشورت رئیس قوه قضائیه با قضات عالی رتبه برای انتصاب دادستان کل و رئیس دیوان عالی کشور

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8503890/%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84-%D9%88-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1