مسئولیت تپسی در قبال اطلاعات مردم چیست؟

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8538129/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA