مسئولیت برگزاری آزمون وکالت با سازمان سنجش است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8686827/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA