مسؤولان بومی شهامت تصمیم گیری در برخورد با تخلفات داشته باشند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8655407/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF