مرگ ۱۱۶۴ نفر بر اثر حوادث رانندگی در دو سال گذشته

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8738499/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%B1%DB%B1%DB%B6%DB%B4-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87