مرکز و کانون وکلا نمی‌توانند همانند یک بنگاه کسب و کار تلقی شوند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8546161/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%82%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF