مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی قاچاق مشخص شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8613760/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF