مدیر CFPB اولویت ها را برای حریم خصوصی داده ها و مجرمان تکراری افزایش می دهدمدیر CFPB اولویت ها را برای حریم خصوصی داده ها و مجرمان تکراری افزایش می دهد


منبع: https://www.natlawreview.com/article/cfpb-director-elevates-priorities-data-privacy-repeat-offenders