مدیر یک شرکت هواپیمایی به دادسرا احضار شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8511395/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF