مدیرعامل کوروش کمپانی ۵ ماه قبل از کشور خارج شده است 

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8672716/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%B5-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%C2%A0