محکومیت ۵ نفر از مدیران به دلیل ترک فعل در خصوص قانون هوای پاک 

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8611649/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DB%B5-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%C2%A0