محکومیت ۲۳۹ هزار میلیارد ریالی متخلفان/ گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی تخلف است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8661814/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DB%B2%DB%B3%DB%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B9%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA