محکومیت آمریکا در دادگاه تهران به دلیل کودتای نوژه

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8531281/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DA%98%D9%87