محل کار محل اقامت PWFA و FMLA ترک ویدئو


جورج کارول ویپل، III، یکی از اعضای شرکت در زمینه استخدام، کار، و مدیریت نیروی کار، در دفتر نیویورک اپستین بکر گرین است. او مجری برنامه ویدیویی نوآورانه هفتگی این شرکت است، قانون استخدام این هفته

آقای ویپل:

  • به کارفرمایان در مورد مسائل محل کار، از جمله استخدام و ترفیع، ا،اج و انضباط، دستمزد و ساعت کاری، و اجرای سیاست های استخدامی مشاوره می دهد تا از رعایت قو،ن فدرال و ایالتی اطمینان حاصل شود.


منبع: https://www.natlawreview.com/article/pregnant-workers-fairness-act-takes-effect-eeo-1-report-filing-s،-date-pushed